Guard security consultant

FRIDAY, August 18, 2011 12:00

 

                                                                    Професионална квалификация


                                                                       ЕДИН УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛ ПРОЕКТ


           Една от основните цели на „АДТ – БЪЛГАРИЯ” ЕАД е повишаване на квалификацията на заетите в дружеството служители чрез инвестиция в тяхното обучение.

           Договор № ESF-2116-01-11016, с наименование на проекта „Придобиване на нова специалност – предпоставка за професионално развитие на персонала от „АДТ – БЪЛГАРИЯ” ЕАД”, бе реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В него участваха служители на  „АДТ – БЪЛГАРИЯ” ЕАД и високо квалифицирани преподаватели.

            В обучението по Проект „Придобиване на нова специалност – предпоставка за професионално развитие на персонала от „АДТ – БЪЛГАРИЯ” ЕАД”, бяха включени 80 служители по специалност „Банкова охрана и инкасова дейност”, в рамките на 1007 часа. От тях завършиха обучението си и успешно положиха държавните изпити 71 служители.

           Обучението се състоеше от теоретична и практическа подготовка. Изключително интересни за служителите се оказаха лекциите и практическите занимания по оръжезнание, водещи техники за защита, бойно-приложни техники и др. Силно беше застъпена нормативната база по отношение на възможностите на частната охранителна дейност, дейности по неизбежна отбрана, права и задължения на охранителите в различни ситуации, майсторско кормуване. Проведени бяха теоретични и практически занятия по оказване на долекарска помощ на пострадали при инциденти лица, което е от съществено значение за дейността на охранителя и изключително важен фактор за спасяване на човешки живот при необходимост.

           Резултатите от проведените изпити са отлични. Високият интерес към проведеното обучение сред служителите и положените усилия, квалифицираните преподаватели, интересно поднесения материал, както и  условията, при които се проведе обучението по програмата – съвременно оборудваните материални бази, са причина за постигнатите високи резултати.

            В заключение трябва да се отбележи, че проектът „Придобиване на нова специалност – предпоставка за професионално развитие на персонала от „АДТ – БЪЛГАРИЯ” ЕАД” постигна своите цели. Благодарение на него беше дадена възможност на голям брой служители да повишат своята квалификация, което ще им даде възможност за по-добра професионална реализация. От друга страна подготвените в професионално отношение служители повишават конкурентноспособността  на фирмата, както и качеството на предлаганата услуга.

            АДТ – БЪЛГАРИЯ” ЕАД оцени високо възможността за допълнително финансиране за обучението на служителите си, тъй като ежегодно влага сериозни инвестиции в своите човешки ресурси.

            Ръководството на фирма АДТ – БЪЛГАРИЯ” ЕАД е твърдо убедено в ползата от проекти за повишаване на квалификацията на служителите си и отлично разбира, че високото качество на услугите се постига с отлично подготвени специалисти.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „АДТ – България” ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган

                                       Инвестира във вашето бъдеще!

                                                                                    „АДТ – БЪЛГАРИЯ” ЕАД